Ilość drzew zasadzonych w mieście w latach 2012 – 2023: 3 513 szt.

Ilość krzewów zasadzonych w mieście w latach 2012 – 2023: 67 669 szt.

Ilość kwiatów zasadzonych w mieście w latach 2012 – 2023: 1 298 126 szt.

Ilość bylin zasadzonych w mieście w latach 2019 – 2023: 16 817 szt.

Miasto Inowrocław otrzymało dofinansowanie dla projektu pn. „Uzdrowisko Inowrocław – rozwój potencjału endogenicznego regionu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla konkursu Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-233/18, w ramach którego w 2021 r. zrealizowano m.in. rekultywację terenu zielonego wokół tężni wraz z zagospodarowaniem placu wewnątrz tężni. W ramach projektu nasadzonych zostało 1936 szt. bylin i traw rabatowych oraz 262 szt. krzewów. Więcej informacji o projekcie:

https://www.inowroclaw.pl/strona-2026-uzdrowisko_inowroclaw_rozwoj_potencjalu.html

W 2022 r., w centrum miasta przy ul. Szerokiej 10 powstał tzw. park kieszonkowy, który ma służyć mieszkańcom jako zielona enklawa w centrum miasta. Niezagospodarowany teren po wyburzonej kamienicy zagospodarowano na teren zielony: wykonano alejki o nawierzchni z kostki betonowej oraz mineralno-epoksydowej, pergole, trejaże, ustawiono donice, ławki, kosze, wykonano oświetlenie, nasadzenia licznej zieleni w ilości 876 sztuk. Natomiast w rejonie ulic Poznańskiej i Małej Rybnickiej (teren po byłym placu handlowym) powstało tzw. zielone podwórko – zamontowano urządzenia  zabawowe,  powstały zielone ściany, oświetlenie, zamontowano ławki, kosze i kamerę monitoringu miejskiego, wykonano liczne nasadzenia zieleni w ilości 832 sztuk.

Więcej informacji: https://www.inowroclaw.pl/aktualnosc-5035-w_centrum_pojawilo_sie_wiecej_zieleni.html

W 2023 r. Gmina Miasto Inowrocław pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotacje na następujące przedsięwzięcia:

a) „Zakup sadzonek roślin do wykonania nasadzeń na terenie Gminy Miasto Inowrocław” w ramach Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2023. W 2023 r. Gmina Miasto Inowrocław uzyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotację w wysokości 21 627,54 zł na zakup części niezbędnego materiału szkółkarskiego – 2323 szt. roślin w ramach Programu priorytetowego Ochrona Przyrody 2023. Dotacja przeznaczona została w całości na zakup materiału nasadzeniowego objętego dotacją, tj.– 83 szt. drzew, 2240 szt. krzewów. Dokonano nasadzeń m.in. przy ul. Janusza Kusocińskiego, ul. Pięknej, ul. Armii Krajowej, ul. Jesionowej, ul. Górniczej, w rejonie ul. Jana Molla i ul. Ludwika Błażka oraz w Parku Solankowym,

b) „Usługa usuwania barszczu Sosnowskiego z terenów Gminy Miasto Inowrocław” w ramach Programu priorytetowego Ochrona Przyrody 2023,

c) Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Inowrocław”, w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest 2021-2023”. W ramach programu zdemontowano, przetransportowano i zutylizowano materiału azbestowego z 12 lokalizacji na terenie miasta:

  • Masa odpadów azbestowych zdemontowanych, przetransportowanych i zutylizowanych z terenu miasta wyniosła: 1,22 Mg
  • Masa odpadów azbestowych przetransportowanych i zutylizowanych z terenu miasta wyniosła: 13,08 Mg.

Więcej informacji: https://www.inowroclaw.pl/strona-1715-informacja_o_projektach_dofinansowanych.html