Stawki za odpady

Stawki za odpady od 1 czerwca

Od 1 czerwca 2022 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosić:

32,00 zł
od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

96,00 zł
od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku niewypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów.

Kompostownik

Od 1 czerwca 2022 roku ustalono zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 9,00 zł. Zwolnienie to obejmuje w równym stopniu każde gospodarstwo domowe spełniające kryterium kompostowania bioodpadów, bez względu na liczbę tworzących to gospodarstwo mieszkańców i ilość wytworzonych przez nie odpadów. W przypadku kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku należy złożyć nową deklarację.