Ile kosztują śmieci

W Inowrocławiu rocznie powstaje ponad 30 tysięcy ton odpadów komunalnych! Ich odbiór i zagospodarowanie to nie tylko codzienne zadanie ponad 100 osób pracujących na rzecz czystszego miasta, ale także poważny wydatek z budżetu, na który składają się opłaty ponoszone przez inowrocławian.

Co roku wydajemy na gospodarkę odpadami ponad 10 milionów złotych – na co przeznaczamy te środki?

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

  • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
  • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  • obsługi administracyjnej tego systemu;
  • edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi