Ruszył nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

Urząd Miasta Inowrocławia informuje, że można składać wnioski o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”. Budżet na realizację programu w Gminie Miasto Inowrocław wynosi 2.484.900,00 zł. Program będzie realizowany w latach 2022-2025. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do 31 marca 2025 r. lub do wyczerpania środków finansowych. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia nie później niż do 31.12.2025 r.

Wniosek może składać właściciel lub współwłaściciel wydzielonego lokalu mieszkalnego  w budynku wielorodzinnym mieszkalnym z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Wszystkie szczegóły zawarte zostały w Regulaminie naboru wniosków w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” dostępnym na stronie https://bip.inowroclaw.pl/zarzadzenie/20526/3-2023.

Więcej informacji o programie można również uzyskać na stronach:

https://bip.inowroclaw.pl/artykul/389/19648/uwaga-ruszyl-program-cieple-mieszkanie

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

https://wfosigw.torun.pl/strona/serwis-beneficjenta-nasze-programy/973-cieple-mieszkanie.


Ruszył program Ciepłe Mieszkanie

Dofinansowanie dla mieszkańców w budynkach wielorodzinnych
Ogłoszony został program „Ciepłe Mieszkanie” dla osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielorodzinnym.

Jak podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie może zostać przeznaczone na przedsięwzięcia u beneficjentów końcowych dot. wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku.

 Poinformuj nas jakiego wsparcia oczekujesz

Aby gmina uzyskała dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) koniecznym jest zbadanie potrzeb mieszkańców. Przygotowaliśmy wstępną deklarację wyrażającą chęć skorzystania z dofinansowania w ramach programu. Prosimy o wypełnienie ankiety przez mieszkańców zainteresowanych udziałem w programie.

Zbadanie potrzeb inowrocławian będzie stanowiło bazę dla Miasta do właściwego oszacowania poziomu wsparcia i wypełnienia formularza wnioskującego o środki na realizację programu do WFOŚiGW.

Wypełnij formularz – badanie ankietowe dla mieszkańców
Wstępna deklaracja wyrażająca chęć skorzystania z dofinansowania  w ramach programu Ciepłe Mieszkanie, dostępna jest w załączniku.

Deklaracja wstępna nie jest zobowiązaniem do udziału w programie.

Wypełnioną deklarację należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Inowrocławia, al. Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław lub wysłać na adres: srodowisko@inowroclaw.pl w terminie  do 31 sierpnia  2022 roku.

Telefon kontaktowy: 52 35 55 256 (Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Inowrocławia)

Po badaniach ankietowych poinformujemy o dalszych krokach
Po wstępnym rozeznaniu potrzeb mieszkańców Miasto złoży wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, a w przypadku uzyskania dotacji, przygotuje nabór wniosków dla beneficjentów końcowych, o czym mieszkańcy zostaną w swoim czasie odpowiednio poinformowani.

KRÓTKIE ABC PROGRAMU

Dla kogo jest program
Beneficjentem końcowym programu jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Wysokość dofinansowania
Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

 • podstawowym – do 35% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17 500 zł,
 • podwyższonym – do 65 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26 900 zł,
 • najwyższym – do 95 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 39 900 zł.
 • Podstawowy poziom dofinansowania przysługuje osobom, których roczny dochód
  nie przekracza 120 tys. zł.
 • Podwyższony poziom skierowany jest do osób, których miesięczny dochód nie przekracza 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 342  zł w gospodarstwie jednoosobowym.
 • Najwyższy poziom dofinansowania jest przeznaczony dla osób, których miesięczny dochód to maksymalnie 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym albo 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Do starania się o najwyższy poziom mają prawo także osoby mające prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

 Na co  można przeznaczyć dofinansowanie

Demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

 • zakup i montaż nowego źródła ciepła (np. pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny
  o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego) do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej lokalu mieszkalnego, albo  podłączenie lokalu mieszkalnego
  do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła;
 • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
 • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

 

Więcej informacji

https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

https://bip.inowroclaw.pl/artykul/389/19648/uwaga-ruszyl-program-cieple-mieszkanie