Deklaracja dostępności cyfrowej – Oświadczenie
w sprawie dostępności

Urząd Miasta Inowrocławia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności
ma zastosowanie do strony www.eko.inowroclaw.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-14.

Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-19.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo, np. z powodu odwzorowań obrazów
  w plikach formatu PDF

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

– większa czcionka

– mniejsza czcionka,

– ustawienie wysokiego kontrastu,

– szarość,

– wysoki kontrast,

– negatyw,

– jasne tło,

– widoczne odnośniki,

– pogrubiona czcionka

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag, żądań i wniosków odpowiada: Barbara Straszewska.
 • E-mail: dostepnosc@inowroclaw.pl
 • Telefon: (48) 52 3555 298

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Wniosek lub żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli wniosek dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przekazać również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33

Filia Urzędu Miasta Inowrocławia, stanowiąca Referat Gospodarowania Odpadami, znajduje się w budynku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Interesanci mogą korzystać z parkingu wewnętrznego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. Wejście główne od ul. ks. Piotra Wawrzyniaka jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu. Do budynku można dostać się
za pomocą windy. Filia Urzędu Miasta Inowrocławia znajduje się na parterze budynku
i zajmuje 3 pomieszczenia. Osoba z psem asystującym może wejść do budynku.